Deutzia x 'Yuki Snowflake'

Deutzia

  • Elegant white spring flowers appear at the perfect time for spring gardens
  • Meat, mounded habit
  • Attractive fall color

Yuki Snowflake® Characteristics & Attributes

Attributes
Critter Resistance
Exposure
Season of Interest (Foliage)
Soil Moisture
Deutzia - Deutzia x 'Yuki Snowflake'